Zarejestruj się!
Wirtualne Mapy - społeczność turystów. Dołącz do nas aby czytać całość artykułów i komentować!

Regulamin portalu Wirtualne Mapy
Witamy na stronie serwisu Wirtualnemapy.pl, którego celem jest stworzenie portalu informacyjno-społecznościowego dotyczącego szeroko pojmowanej sfery turystyki. 
Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie.
Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych opinii oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez właścicieli portalu.
Przed rozpoczęciem korzystania z prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Fakt korzystania z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.


§ 1


Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu WirtualneMapy.pl", stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez DDB na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego przez DDB serwisu Wirtualnemapy.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w serwisie WirtualneMapy.pl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników;

DDB – Dariusz Dzirba BRY z siedzibą w Warszawie, wydawca portalu internetowego „WirtualneMapy” oraz administrator Portalu WirtualneMapy.pl.

WirtualneMapy - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez DDB pod aktualnym adresem elektronicznym www. WirtualneMapy.ploraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.

Portal - portal internetowy prowadzony przez DDB pod aktualnym adresem elektronicznym http://www. WirtualneMapy.ploraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Portalu WirtualneMapy.pl

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§ 2
Świadczone usługi

Regulamin określa zasady realizacji przez DDB na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów, blogów oraz komentarzy na stronach Portalu, za pośrednictwem indywidualnego konta.
Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Portalu poprzez działania podejmowane na stronach Portalu lub innych serwisów internetowych.
W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w § 2 powyżej, Portal umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 3
Korzystanie z portalu


Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz jego celami.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Portalowi treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Portalu treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Portalu, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.

Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Portalu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania zezwolenia DDB.

Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.

Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.

Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w ramach Portalu.

DDB nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji materiałów, artykułów, komentarzy, blogów na łamach Portalu, chyba że dostarczone materiały są przedmiotem innych umów pomiędzy DDB a Użytkownikiem.

DDB ma prawo odmówić publikacji Artykułu, jeśli zostanie on uznany za niezgodny z polityką redakcyjną.

Artykuły są moderowane przez Redaktorów Portalu.

Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez DDB, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, DDB może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konta.

Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

DDB nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników.

DDB nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści i dane umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.

DDB nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do DDB przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne dane.

DDB nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

§ 4
Zobowiązania Użytkownika


Użytkownik oświadcza, że udostępnione przez niego treści – artykuły, wpisy na blogach, zdjęcia i inne materiały audiowizualne są jego własnością ani nie naruszają praw osób trzecich.

Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych tekstów, filmów, zdjęć i treści w Portalu.

Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Portalu tekstów, filmów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przyznaje on nieodpłatnie DDB zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, światową licencję wraz z prawem do:

• powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
• zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Portalu, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi Portal zdecydował się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Portalu,
• dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.
Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

§ 5
Działania marketingowe


Poza sekcją Strony, niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia z Portalem działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.

Strony służą prezentacji ofert komercyjnych. DDB zastrzega sobie prawo do pobierania opłat z racji korzystania z zaawansowanych mechanizmów Stron, po uprzednim uzgodnieniu tego z właścicielem Strony.

Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu).

DDB ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Portalu, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników.

Użytkownicy, mogą swobodnie, dobrowolnie i opcjonalnie wyrazić bądź w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich DDB w ramach usług świadczonych przez DDB) oraz otrzymywania informacji handlowych.

Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Portalu.

DDB może wprowadzić w Portalu dodatkowe odpłatne usługi.

§ 6
Naruszenie regulaminu


DDB zastrzega sobie prawo do:

• czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
• usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia Regulaminu,
• blokowania uczestnictwa w Portalu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu,
• podjęcia wszelkich innych środków, jakie DDB uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.

§ 7
Zobowiązania prawne


Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa DDB może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Portalu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 8
Funkcjonowanie Portalu


DDB dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

DDB zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu. DDB dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Portalu.

DDB nie gwarantuje że Serwis Portal będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

DDB nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na kontach Użytkowników.

§ 9
Dane osobowe


Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu oraz zasady ochrony prywatności określa Polityka Prywatności. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez DDB, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Portalu.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na potrzeby wykonywania Usługi, a także do celów marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest DDB.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta, co jest równoważne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 10
System punktowy


Aktywność zmierzające do budowania społeczności w Portalu przynosi jej wykonawcy punkty.

Mechanika przyznawania punktów została szczegółowo opisana w zakładce Nagrody.

Punkty można wymieniać na nagrody rzeczowe w zakładce Nagrody.

Użytkownik z odpowiednią ilością punktów może odebrać nagrodę. Ustalenia odnośnie szczegółów transakcji zostaną ustalone drogą mailową.

DDB oświadcza, że Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Użytkownik otrzymujący nagrodę zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z faktu otrzymania nagrody.

Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody w gotówce ani Użytkownikowi, ani osobom trzecim. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości. Użytkownik ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

DDB nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych Użytkownika, w szczególności zmianę danych uniemożliwiającą kontakt ze Użytkownikiem, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody zgodnie z Regulaminem z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik traci prawo do Nagrody.

Nieodebranie przez Użytkownika Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie powoduje wygaśnięcie prawa do Nagrody i skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec DDB. DDB nie jest zobowiązana do przekazania Nagrody innemu Użytkownikowi.

§ 11
Reklamacje


Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Portalu, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres mailowy redakcja@wirtualnemapy.pl.

Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:

• oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
• przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
• okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.

Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 12
Postanowienia końcowe


DDB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Portalu na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.

Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Portalu, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez DDB.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2012 roku.